22202220- 021

متعهد  بپیشبرد  شما

تفاو ت تحقیقات بازار و تحقیقات بازار یابی

تفاو ت تحقیقات بازار و تحقیقات بازار یابی


     چرا گاهی دو عبارت مشابه ما را به تردید وا میدارد، تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی ، RESEARCH MARKET ، RESEARCH MARKETING دو مفهوم مشابه هستند که باعث سردرگمی کسانی که در ایران در زمینه های بازاریابی مطالعه می کنند، می شود.
برای تولید کنندگان و خرده فروشی ها ، تحقیقات بازار به معنی دریافت هرچه بیشتر اطالعات و دانش در زمینه بازار هدف و مشتریان برای دستیابی به فروش بیشتر است. تحقیقات بازاریابی اما یک اصطالحگسترده تر استکه با استراتژی های مختلف بازاریابی سروکار دارد. میان این دو مفهوم تفاوت های زیادی وجود دارد که در این مقاله به بر ر سی آن ها می پردازیم.


 تحقیقات بازار چیست؟

تحقیق بازار کلا درباره درک از بازار هدف است. تحقیق بازار یک پژوهش نظامند و کارآمد است که به جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آن توسط افراد حرفه ای درباره اندازه و ماهیت رقابت ،سیاست های دولت، مشتریان هدف و نظایر آن می پردازد. مدیران ارشد یک شرکت و یا سازمان، همواره عالقمند به داشتن اطالعات دقیق و به روز و تحقیقات درباره بازار در در جاتی هستندکه محصوالتکارخانه آنجا به فروش می رسد. 
این تحقیقات برای جمع آوری اطالعات درباره نیاز های مشتری، گروه بندی آن ها قدرت خریدشان، عالقمندی های شان ، عدم عالقمندی آنها و ادراک آنها از محصوالت و خدمات شرکت در ذهن مردم هدفگزاری میگردد. تمرکز تحقیقات همواره بر روی آینده مشتری و بازار در جایی که محصولات معرفی شده یا فروخته می شوند، می باشد. پروژه های تحقیق بازار بیشتر اوقات تمرکز بر طراحی پالن بازاریابی، تدوین برنامه بازاریابی و فروش، ایجاد سرمایگذاری جهت تولید محصول و یا خدمات جدید می باشد. 


 

 تحقیقات بازاریابی چیست؟


همانگونه که از نامش مشخص است، تحقیقات بازاریابی درباره درک منظرهای متنوع بازاریابی است. هدف این زمینه افزودن بر دانش مدیریت درباره تکنیک های مختلف بازاریابی و اثراتش می باشد. تحقیقات بازاریابی می تواند درباره تبلیغات، فروش، رقبا، کانال های فروش ونظایر آن باشد. دستیابی به بینش در مورد تکنیک های متنوع تبلیغات و اثراتش سازمان را قادر می سازد تا درباره موثرترین آمیزه استراتژی تبلیغاتی تصمیم بگیرد. بطور مشابه تجزیه و تحلیل رقابت به شرکت اجازه می دهد که با یک استراتژی در سطح اول رقابت یا در مسیر آن بماند و یا تالش برای زنده ماندن داشته باشد. پروژه های تحقیقات بازار بیشتر اوقات تمرکز برموارد زیر دارد:
1 -پژوهش درخصوص وضعیت برند در بازار
2 -پژوهش درخصوص حجم بازار، سهم باز ار
3 -پژوهش درخصوص سهم بازار، سهم برند، سهم ویترینی و حضور محصول و یا خدمات در بازار
4 -پژوهش درخصوص رفتار مشتری نسبت به کیفیت، قیمت، بسته بندی، اثربخشی تبلیغات و روابط عمو ی
 5 -پژوهش درخصوص میزان ضریب رضایمند ی مشتریان و پرسنل سازمان

تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی چیست؟

 

     تحقیقات بازاریابی مفهمومی با مرزهای وسیع تر از تحقیقات بازار است و در حقیقت تحقیقات بازار بخشی از تحقیقات بازاریابی و یا پیش مقدمه آن است. تحقیقات بازاریابی حوزه ای از مطالعه و پژوهش است که هدفش بهبود و گسترش دانش ما درباره فرآیندهای بازاریابی به صورتکلی است. تحقیقات بازار مطالعاتی است که مدیریت سازمان را به سمت بازار هدف آنجا که محصوالت و خدمات شرکت در حال معرفی و فروش هستند ، امتداد و سوق می دهد. لیکن رهبری و ارائه مسیر روشن و کم خطر و بدون ریسک از موارد تحقیقات بازار، در فرایند تحقیقات بازاریابی می باشد که متضمن ارائه دانش و گزارشات تکمیلی می باشد. تحقیقات بازار تماما" درباره درک بازار هدف است در حالیکه تحقیقات بازاریابی درباره آموختن را های متفاوت برای حفظ بازار هدف به کمک شیوه های موثر است. اطالع از اینکه در حال خدمت به چه کسی هستید ، تحقیقات بازار است در حالیکه اطلاع از اینکه چگونه به آنهاخدمت رسانی میکنند دغدغه ی تحقیقات بازاریابی است. تحقیقات بازار معمولا کمی بوده و احتیاج به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات دارد ، در مقابل تحقیقات بازاریابی کیفی است و به شرکت اجازه می دهد تا بیشترین تاثیر را از تکنیک های بازاریابی دریافت نماید. کوتاه سخن اینکه تحقیقات بازار ماهیت خاص بوده ولی تحقیقات بازاریابی بسیار عمومی وکلی می باشد.