22202220- 021

متعهد  بپیشبرد  شما

Personal Branding یا برندسازی شخصی

برندسازی شخصی
اطلاعات شما در ذهن دیگران قابل پاک شدن نیست؛ اما قابل هدایت است؛
هر فردی دارای برند شخصی است.
برندینگ شخصی بیان داستان یک فرد است؛ نباید از برند شخصی خویش فرار کرد.
این برند تلاش ما برای دیده شدن با این تعاریف می باشد، تعاریفی که یا خواسته یا ناخواسته، با رفتار خود، اینچنین برای خود تعریف نموده ایم.
تلاش برای آنچه هستیم، یا می خواهیم باشیم، تلاش برای بهتر بودن نزد اجتماع
اگر مشکلی وجود دارد؛ سعی کنید قبل از هرگونه اشتهار، آن را مدیریت نمایید.
یک مدیر برندینگ حرفه ای می تواند برندینگ شخصی فرد را به درستی هدایت و رهبری نماید.
خدمات و آموزش های personal branding ما را در سایت یا اینستاگرام گروه گسترش پیگیری کنید.