22202220- 021

متعهد  بپیشبرد  شما

مدل ابعاد شخصیتی

مدل ابعاد شخصیتی
 #برند_آکر
پنج بعد #شخصیت_برند
جنیفر آکر ‌شخصیت برند را اینگونه تعریف می‌کند: ویژگی‌های کاراکتر انسانی که وابسته به یک برند است.
 - میزان احساسات مصرف کننده‌ای که مجذوب یک #برند می‌شود کمتر از میزان احساسات خودش به برند بر اساس خصوصیات شخصیت برند است.او ایده آلی از خودش را در برند میبیند ، یا ابعاد خاص شخصیتی خود را می‌بیند که در برند منعکس شده است.
 - آکر پنج خصوصیت #برند را بعد از تحقیق در مورد 37 برند آمریکایی این گونه تعریف می‌کند: صمیمیت، برانگیختگی، شایستگی، دلفریبی و نیرومندی. 
خصوصا #برندهایی که از نظر کارایی بسیار شبیه همدیگر هستند، می‌توانند موفقیت روشن و واضحی را برای خودشان در بازار، بواسطه جذابیت #شخصیت_برند کسب کنند (مفهوم روانی - اجتماعی ). 
- آکر چند جنبه نوعی یا ویژگی‌های #شخصیتی را برای هر بعد شرح می‌دهد. 
برای دانستن  این ویژگی‌ها با ابعاد شخصیتی برند مربوط به خودشان پست های ما را در اینستاگرام  دنبال کنید