بزرگراه شهید همت- پل توانیر (وجه شرقی) بزرگراه همت-  پل توانیر(وجه شرقی)