تحقیقات و پژوهش بازار

پژوهش بازار فرایندی است که باعث برقراری ارتباط میان مشتریان، مصرف کنندگان و عموم با بازاریاب بواسطه اطلاعات می گردد. اطلاعات در جهت شناسایی و تعریف فرصتها و معضلات بازاریابی، تولید، تصحیح و ارزیابی فعالیت های بازاریابی، بررسی دقیق میزان بازدهی فعالیت ها در این زمینه و کمک به فهم بهتر بازاریابی به عنوان یک فرایند(نه عمل مقطعی) استفاده می شود.

نمونه پروژه های انجام شده