22202220- 021

متعهد  بپیشبرد  شما

تحقیقات و پژوهش بازار

تحقیقات بازار يکي از اجزاء اصلي علم بازاريابي  است که وظیفه تعيين, جمع آوري, تحليل و ارائه سيستماتيک و عيني اطلاعات را برعهده دارد.این اطلاعات به منظور شناسایی و تعریف فرصت ها و معضلات بازاریابی، تولید، تصحیح و ارزیابی فعالیت های بازاریابی، بررسی دقیق میزان بازدهی فعالیت ها در این زمینه و کمک به فهم بهتر بازاریابی به عنوان یک فرایند (نه عمل مقطعی) مورد استفاده واقع می شوند.
واحد تحقیقات بازاریابی گروه گسترش، با شروع فعالیت از سال 1375 به عنوان ارائه دهنده خدمات مشاوره و اجرای بازاریابی، پژوهش و تحقیقات بازاریابی وتبلیغات، با سابقه بیش از یک میلیون پرسشنامه‌ی تکمیل و فرآوری شده، توانایی انجام انواع پروژه های پژوهش کیفی و کمی و بهره مندی از پژوهشگران حرفه‌ای درون سازمانی، در این عرصه مشغول به فعالیت می باشد.سوابق کلی واحد تحقیقات بازاریابی گروه گسترش


خدمات تحقیقات بازار و بازاریابی


تحقیقات بازاریابی

 

بر اساس بازار هدف  :
  ۱ - پژوهش در بازارهای مصرفی (B2C)
۲- پژوهش در بازارهای صنعتی (B2B)

بر اساس متدولو‌ژی :
۱- روش پژوهش کیفی ۲-روش پژوهش کمی

خدمات تحقیقات بازاریابی

 

 

تحقیقات کمی
Quantitative research design
تحقیقات کیفی
Qualitative research design 
   

 

متدولوژی تحقیقات کمیبعضی عناوین پروژه‌های تحقیقات بازاریابی

 

*     سنجش رضایت مشتریان Customer satisfaction measurement
*     سنجش رضایت کارکنان Employee satisfaction measurement
*     سنجش رضایت فروشندگان و نمایندگان Distributer satisfaction measurement
*     تعیین جایگاه برند Brand positioning
*     پژوهش‌های تبلیغات Advertising research
*     فرآیند تصمیم‌گیری مشتریان Buyer decision making process
*     مانیتورینگ محصولات و خدمات Product monitoring
*     برآورد اندازه بازار / تقاضا Demand estimation
*     ممیزی شبکه توزیع Distribution channel audits 
*    ارزیابی جایگاه دربازار Positioning research

ورودی‌های تحقیقات کیفی
خروجی های تحقیقات کیفی


نمونه پروژه های انجام شده