22202220- 021

متعهد  بپیشبرد  شما

طراحی ساختار بازاریابی

در اختیار داشتن نیروهای متخصص و مجرب بازاریابی و آموزش مستمر، یکی از عوامل موثر در افزایش بازده فروش و موفقیت صاحبان برند است. توانمندی واحد طراحی ساختار بازاریابی و سازماندهی عملیات فروش گروه گسترش شامل استخدام، آموزش، ارزیابی و ارزشیابی نیروهای فروش از طراحی ساختار بازاریابی تا ارائه سیستم های خدمات پس از فروش است.
خدمات این واحد نیز شامل شناخت بازار، طراحی استراتژی ورود و حضور محصول در بازار می باشد که در طی موارد ذیل اجرایی می گردد:

•    انجام تحقیقات بازار و بازاریابی در راستای اهداف مشتری
•    تدوین اسناد استراتژی برند، برنامه بازاریابی، استراتژی ارتباطی
•    تهیه بریف، برنامه ریزی تامین منابع انسانی و آموزش
•    تدوین کمپین‏ های تبلیغاتی
•    تدوین برنامه ریزی رسانه ‏ای
•    کنترل و اختصاص بودجه در واحد بازاریابی و فروش
•    بکارگماری، استخدام نیروهای واجد شرایط جهت جذب و استخدام
•    آموزش ضمن خدمت کلیه نیروهای ارکان فروش ، توزیع ، خدمات پس از فروش
•    کنترل تخصیص بودجه در واحد بازاریابی
•    ایده بازاریابی – فروش – طوفان

تیم متخصصان این واحد از گروه گسترش  درصدد هستند با در اختیار گذاردن نیروهای متخصص و مجرب بازاریابی و آموزش مستمر آنان، نقش موثری در افزایش بازده فروش و موفقیت صاحبان برند ایفا نمایند.
فروش، نیازمند تامین منابع انسانی موثر در روند فروش می باشد. نیروی انسانی با انگیزه فروش و با ذهنیت برونگرا. از سویی انتخاب، آموزش و ارائه برنامه های بازاریابی و فروش از مهم ترین مسئولیت های تیم مشاوره ای و یا مدیریت ارشد سازمان می باشد. نیروهای فروش از مدیریت ارشد فروش برای تایید پروژه، تا آخرین حلقه پرزنت محصول (ویزیتور) همگی باید تحت آموزش دائم و به روزرسانی اطلاعات و دانش علمی قرار یابند.
این دانش شامل شناخت دقیق محصول و خدمات، وضعیت رقبا، دانش فنی در سطح بین الملل و یا خدمات از یک سو و آموزش اصول و فنون مذاکره، روانشناسی فروش، مهندسی فروش و دیگر عوامل موثر در روند فروش می باشد.
از سویی دیگر، داشتن بانک های اطلاعاتی معتبر جهت حضور فعال نیروهای فروش در فضای واقعی و مجازی، از دیگر عناصر موثر در روند فروش محصولات و ارائه خدمات برای شرکت ها و سازمان ها می باشد.
کوچ، استخدام و جذب وتامین نیروی انسانی وفادار، برنامه ریزی اصولی برای وفاداری نیروی فروش، اولین مرحله شروع این مسیر می باشد.
ارائه جداول شرح شغل و مسئولیت با توجه به توان هر شخص، ارزیابی و ارزشیابی نیروهای فروش در سطح توانمندی شخصی و منطقه ای، ابزاری مطمئن را در اختیار مدیران قرار خواهد داد.
کلیات این مهم شامل استخدام، آموزش، ارزیابی و ارزشیابی نیروهای فروش از طراحی ساختار بازاریابی تا ارائه سیستم های خدمات پس از فروش است.


تیم متخصصان ارائه خدمات مشاوره بازاریابی و طراحی ساختار فروش گروه گسترش، می تواند کلیه خدمات فوق الذکر را با بهترین شرایط و در کوتاه ترین زمان ارائه نماید.